ECI Agora Project

V spolupráci s partnermi z 5 krajín zo strednej a východnej Európy (Maďarsko,Slovensko, Bulharsko, Poľsko a Rumunsko) bude projekt v oblasti včasnej intervencie AGORA pracovať na vytvorení Národných stratégií rozvoja včasnej intervencie AGORA, ktoré umožnia:

 • Zdieľať odborné vedomosti a skúsenosti
 • Hľadať riešenia pre nimi identifikované problémy
 • Spojiť sa s potenciálnymi partnermi pre ich projekt
 • Nájsť potenciálnych donorov pre ich investičné plány

Včasná intervencia (VI) poskytuje špecializované služby pre dojčatá a malé deti s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením a ich rodiny s cieľom podporiť ich vývin, zdravie a účasť na živote rodiny komunity.

Dobre vyvinuté systémy včasnej intervencie môžu pomôcť pri napĺňaní práv detí so zdravotným znevýhodnením, podporiť možnosť žiť bohaté a plnohodnotné detstvo a pripraviť deti na plnohodnotnú a zmysluplnú dospelosť.
V Európe v súčasnosti neustále pretrvávajú rozdiely v miere prístupu ku kvalitným službám včasnej intervencie a napriek preukázaným benefitom včasnej intervencie sa v politickej agende tvorcov politík nachádza veľmi zriedkavo. Cieľom projektu včasnej intervencie AGORA je podporiť rozvoj systémov včasnej intervencie na lokálnej a národnej úrovni:

 • Podporou profesionalizácie odborníkov v službách VI prostredníctvom vývoja tréningových modulov prispôsobených potrebám a kontextu každej organizácie.
 • Vytvorením rozsiahleho vzdelávacieho a tvorivého priestoru na zhromažďovanie hlavných aktérov pre vytvorenie vysokokvalitných služieb VI
 • Vypracovaním praktických príručiek a nástrojov na dosiahnutie systémovej zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia.
 • Vypracovaním príkladov, ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívne smernice pre iné krajiny v Európe a pre ostatné skupiny detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením alebo s rizikom vylúčenia.

Súbor nástrojov projektu včasnej intervencie AGORA bude podporovať organizácie, vo vytvorení prístupného systému VI tak, aby pri práci s deťmi a ich rodinami posilňovali ich zdroje, kompetencie a postavenie poskytovaním tréningových modulov o:

 • Spoločnej definícii a kľúčových pojmoch VI
 • Procesoch zameraných na rodinu
 • Spolupráci, tímovej a transdisciplinárnej spolupráci
 • Momentoch stretov
 • Manažmente zmien.