Nadáciu Gézengúz zriadila v roku 1990 doktorka Judit Schultheisz, pediatrička so špecializáciou na poskytovanie rodinne zameraných intervencií v ranom detstve pre predčasne narodené deti s poraneniami centrálneho nervového systému a pre deti s vývojovými odlišnosťami alebo rizikami.

Nadácia sa medzičasom stala jednou z najväčších mimovládnych organizácií v tejto oblasti v Maďarsku. Presadzuje systémovo orientovaný model, v rámci ktorého je poskytovaná starostlivosť deťom a ich rodinám v piatich centrách (Budakalászi, Óbude, Budafoku, Győri a Salgótariáne). Cieľom nadácie je poskytovať holistické intervenčné aktivity v prirodzenom prostredí, vrátane včasnej diagnostiky, integrovanej starostlivosti a ďalšieho sledovania. V centrách sú v rámci komplexnej starostlivosti okrem iného poskytované služby v oblasti detskej neurológie, detskej rádiológie, Huple®-diagnostiky, fyzioterapeutický prieskum, psychologická, psycho-pedagogická a vývojová psychologická diagnostika. Špecializovaný diagnostický tím zodpovedá za manažment diagnostiky, systematické sledovanie, kontrolu a riadny prenos a odovzdávanie informácií. Nadácia vytvorila informačný systém o sociálnych službách (Social Information Services – SIS) a sprístupnila ho na celonárodnej úrovni. Účelom systému je sprístupniť rodinám informácie o štátom poskytovanej sociálnej podpore. Pracovníci nadácie vypracúvajú klientom na základe komplexného posúdenia na mieru ušitý model, ktorý je následne implementovaný formou interdisciplinárnej tímovej spolupráce. Špecialisti nadácie poskytujú nasledovné formy služieb: dynamizačnú analytickú pohybovú terapiu (Dynamizing Analytic Movement Therapy – DAMT), program rovnováhy využívajúci Huple® nástroje a nástroje rozvoja koordinácie, neuro-hydroterapiu v kúpeli – NHT1. (do veku 5 mesiacov dieťaťa) a v bazéne – NHT2 (do veku 3-4 rokov), terapeutické plávanie (pre deti staršie ako 4 roky), rôzne manuálne terapeutické metódy (Pfaffenrotovu terapiu, Bowen-techniku), kinezioterapiu, senzorickú integračnú terapiu (Ayres-therapy) vo vode alebo na suchu, vzdelávanie pre deti so špeciálnymi potrebami, konzultácie zamerané na vzťah matka-dieťa, detskú a rodinnú psychoterapiu. Nadácia poskytuje individuálne a skupinové ambulantné služby a rezidenčnú týždennú intenzívnu terapiu. Gézengúz model kladie okrem terapií a rozvojových aktivít zabezpečujúcich efektívne zlepšenie stavu veľký dôraz na prevenciu, prioritne preventívny program pre predčasne narodené deti ako rizikovú skupinu.
Sme presvedčení, že základom úspešnej včasnej intervencie je úzka spolupráca s najbližšou rodinou a príbuznými, preto venujeme zvláštnu pozornosť podpore vzťahov s dieťaťom v rámci rodiny a koordinácii cesty dieťaťa a rodiny.
Nadácia sa zúčastňuje na pregraduálnom vzdelávaní budúcich špecialistov (fyzioterapeutov, detských zdravotných sestier) a prezentuje svoj model včasnej intervencie, pričom poskytuje svoje skúsenosti a vedomosti ohľadom existujúcich možností, ako aj tímovej spolupráce medzi rôznymi službami. Nadácia tiež poskytuje akreditované vzdelávanie pre poskytovateľov služieb včasnej intervencie (ECI) zamerané na osvojenie zdravotno-rehabilitačnej metódy (Huple®-program, NHT), ktorú vypracovala doktorka Judit Schultheisz so svojimi spolupracovníkmi z Nadácie Gézengúz.