Spoločnosť Ezra UKSW bola založená Univerzitou kardinála Stefana Wyszyńskieho vo Varšave. Jej kľúčovým poslaním je zriaďovať a prevádzkovať komunitné centrá duševného zdravia pre deti a dospievajúcich.

Ciele centra odkazujú na Národný program duševného zdravia na roky 2017-2022. Program predstavuje zmenu modelu poskytovania pomoci ľuďom zažívajúcim duševnú krízu. Zriaďovateľom spoločnosti je Univerzita kardinála Stefana Wyszyńskieho vo Varšave, ktorá, v súlade so svojim poslaním, realizuje projekt zmeny psychologickej a psychiatrickej starostlivosti v Poľsku. Aktivity sú financované z európskych fondov ako súčasť medzinárodného programu Včasnej intervencie Agora – Early Childhood Intervention (ECI Agora).