Výmena skúseností

pre lepšiu budúcnosť detí a ich rodín

Toolboxes

Úvod do nástrojov

Tieto súbory nástrojov sú vybrané z dôvodu ich významu pre projekt Agora. Základom týchto 5 súborov nástrojov sú „Odporúčané postupy včasnej intervencie, príručka pre odborníkov“, preklad publikácie „Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância – Um Guia para Profissionais“ z Portugalska. Táto príručka je napísaná našimi kolegami z Portugalska po viac ako 30 rokoch tvorby, […]

1: Včasná intervencia, koncept a základná vízia

1. Včasná intervencia a jej význam pri podpore vývinu dieťaťa         31 1.1. Čo je to včasná intervencia? 1.2. Prečo je včasná intervencia dôležitá? 1.3. ECI objectives and practice                              

2: Proces intervenčných cyklov zameraných na rodinu

Odporúčané postupy včasnej intervencie 3. Prístup zameraný na rodinu: princípy včasnej intervencie 69 3.1. Prístup zameraný na rodinu: Čo to znamená? 3.2. Prístup zameraný na rodinu: Prečo? 3.3. Prístup zameraný na rodinu: Aký má účel? 3.4. Prístup zameraný na rodinu: Ako sa realizuje? 3.5. Zhrnutie: Hlavné princípy pre prax 4. Intervencia zameraná na rodinu 93 […]

3: Integrovaný systém včasnej intervencie – medzirezortná a transdisciplinárna spolupráca

Včasná intervencia v Portugalsku: v nepretržitom vývoji           2.1 Od začiatkov k národnému systému včasnej intervencie (SNIPI) 2.2 Právny rámec včasnej intervencie v Portugalsku – vládne nariadenie 281/2009 2.3 Niekoľko zamyslení nad vládnym nariadením 281/2009 a jeho ďalšou operacionalizáciou

4: Hodnotenie programov a systémov včasnej intervencie

6.  Hodnotenie programov včasnej intervencie        241 6.1. Prečo hodnotiť programy včasnej intervencie? 6.2. Čo rozumieme pod hodnotením včasnej intervencie? 6.3. Hodnotenie programov včasnej intervencie. Načo? 6.4. Ako hodnotiť programy včasnej intervencie? Príloha 2.A Príloha 2.B

5: Odborný rast a supervízia

Možnosti profesionálneho rastu a rozvoja 7. Odborná príprava – rozvoj vedomostí, kompetencií a postojov a smerom k lepšej intervencii             7.1. Odborný profil, odborný rast a príprava v rámci včasnej intervencie 7.2. Odborný rast v oblasti včasnej intervencie 7.3. Zložky odbornej prípravy: “kto”, “čo” a “ako” 8. Supervízia — na […]