Sieť DizabNet vznikla v roku 2007. Je to platforma pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti zdravotného znevýhodnenia, ktorí ju môžu využívať na vzájomnú komunikáciu a prezentáciu. Zároveň je doplnkovou platformou pre všetky organizácie zastupujúce práva a záujmy osôb so zdravotným postihnutím v súlade so príslušnými medzinárodnými dokumentmi, predovšetkým v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Prvými facilitátormi siete boli Nadácia Alpha Transilvana z Tg Mureș, Asociácia Simeria Hans Spalinger, Nadácia Orban z Odorheiu Secuiescu, Nadácia Pentru Voi z Temešváru, Asociáicia Trebuie Fetești. Podporu tejto iniciatíve zabezpečilo EASPD (Európskej Asociácie poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím – European Asociation for Service Providers for Persons with Disabilities) a Handicap International.
Sieť v súčasnosti združuje 106 súkromných a verejných organizácií a inštitúcií, chránených subjektov, individuálnych poskytovateľov a nezávislých expertov z akademického prostredia.
Od roku 2016 zastupuje sieť DizabNet Federation (www.dizabnet.ro). V roku 2017 sa DizabNet Federation stala členom EASPD.
Poslaním DizabNet je prostredníctvom členských organizácií a inštitúcií facilitovať rast a kvalitu služieb poskytovaných osobám so zdravotným postihnutím a umožniť im využívať svoje kompetencie a zdroje pre svoje rast a úžitok.
Sieť DizabNet presadzuje víziu, že služby poskytované osobám so zdravotným postihnutím v Rumunsku sú zásadným nástrojom presadzovania sociálnej inklúzie, pričom ich modernizácia a zlepšovanie prispeje k udržateľnosti, vyššej kvalite života osôb so zdravotným postihnutím ako aj k lepšej správe vecí verejných na komunitnej úrovni.
Sieť DizabNet je preto otvorená pre všetky organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú napĺňaniu potrieb osôb so zdravotným postihnutím v krajine.
Cieľom je posilňovať a udržiavať rámec spolupráce pre aktívne organizácie poskytujúce služby osobám so zdravotným postihnutím a kontinuálne sa usilovať o zvyšovanie ich kvality.
Členovia siete DizabNet rozvíjajú aktivity na základe spoločných princípov:
• rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd;
• prevencia a boj proti diskriminácii;
• rovnosť príležitostí;
• sociálna solidarita;
• subsidiarita;
• integrovaný prístup orientovaný na potreby človeka s postihnutím;
• partnerstvo;
• integrácia a sociálna inklúzia osôb s postihnutím.
Členovia siete DizabNet zdieľajú rovnaké kľúčové hodnoty: efektívnosť a účinnosť, rešpekt a akceptáciu rôznych organizačných kultúr, transparentnosť a dôveru, disciplínu a svedomitosť, zapojenie sa a podporovanie iniciatív ostatných členov siete.
Členovia DizabNet sú ochotní a pripravení spolupracovať v nasledovných oblastiach:
a) presadzovanie kontinuálnych a integrovaných služieb štruktúrovaných podľa potrieb ich prijímateľov;
b) presadzovanie dobrých postupov;
c) lobing a advokačné aktivity zamerané na podporu poskytovateľov sociálnych služieb v prospech a v záujme práv osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín;
d) odborný rast;
e) výmena relevantných informácií v oblasti zdravotných postihnutí a sociálnych služieb;
f) rozvoj a implementácia aktivít, projektov a partnerských programov;
g) šírenie a propagácia relevantných informácií prostredníctvom Dizabnet-u
h) presadzovanie zmyslu pre zdieľanú zodpovednosť v komunite a sociálnu inklúziu;
i) zlepšenie právneho rámca v oblasti sociálnych služieb;
j) šírenie a propagácia medzinárodných dokumentov ohľadom práv osôb so zdravotným postihnutím.