Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)) zastupuje viac ako 17.000 podporných služieb pre osoby s rôznymi typmi zdravotných postihnutí naprieč Európou. Usilujeme sa poskytovať služby vysokej kvality a presadzovať plnú účasť a inklúziu všetkých ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Veríme, že podporné služby zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli rovnocenne využívať svoje ľudské práva, bez ohľadu na postihnutie alebo akýkoľvek iný faktor. Práve toto presvedčenie je našou hybnou silou v aktivitách, ktoré realizujeme v Bruseli, Štrasburgu a naprieč Európou.

EASPD sa usiluje o dosiahnutie nasledovných cieľov:
• úplnú implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
• poskytovanie kvalitných služieb zameraných na používateľa, ktoré sú poskytované zodpovedným, efektívnym a účinným spôsobom;
• spravodlivé pracovné podmienky a príležitosti k celoživotnému vzdelávaniu pre zamestnancov v týchto službách.
EASPD vytvorilo osem pracovných skupín, ktorých úlohou je podporiť prácu asociácie. V pracovných skupinách pôsobia členovia EASPD a experti. V roku 2015 bola zriadená záujmová skupina pre včasnú intervenciu, ktorá sa usiluje pokryť všetky oblasti súvisiace so službami v oblasti včasnej intervencie. Jej hlavným cieľom je slúžiť pre EASPD ako zdroj vo všetkých otázkach súvisiacich so včasnou intervenciou a monitorovať vývoj v tejto oblasti na európskej úrovni, ako aj v oblasti práv detí a adekvátne reagovať. V záujmovej skupine sú zastúpení členovia zo Slovenska, Slovinska, Ukrajiny, Holandska, Moldavska, Chorvátska, Macedónska, Rakúska, Belgicka, Rumunska a Bulharska.
K hlavným úlohám záujmovej skupiny patria:
• spájanie odborných poznatkov s cieľom prepojiť oblasť verejnej politiky a výskumu v rámci EASPD;
• proaktívne sledovanie vývoja relevantných otázok na európskej úrovni;
• pôsobiť ako rýchla reakčná sila a hovorca EASPD smerom k Európskej komisii, pokiaľ ju tým poverí Rada EASPD;
• zabezpečiť tok informácií v oblastiach, ktoré sú identifikované ako dôležité na národnej alebo regionálnej úrovni, a ktoré si vyžadujú viac pozornosti na európskej úrovni (alebo naopak);
• zaviazať sa k plneniu týchto úloh, spoliehajúc sa na 3 piliere: dosah, informácie a inovácie.
EASPD prostredníctvom tejto záujmovej skupiny pre včasnú intervenciu, pozostávajúcej z opatrovníkov, rodičov, manažérov služieb včasnej intervencie a výskumných pracovníkov aktívne pôsobí v predmetnej oblasti. Stanovisko EASPD ohľadom včasnej intervencie vytvorilo základy chápania adekvátnych služieb včasnej intervencie a taktiež predstavuje základ našej práce v oblasti verejnej politiky. Uvedené princípy boli uplatnené vo viacerých európskych projektoch. Ich cieľom bolo zlepšiť systémy inkluzívneho vzdelávania v Európe, napr. projekty Pathways to Inclusion, INVESTT, TIDE a ALDO. EASPD a jej záujmová skupina zároveň zorganizovala školenie v oblasti včasnej intervencie: „Play, Grow, Learn Together” (Hrajme sa, rasťme, učme sa spolu) sa zameriava na zvyšovanie povedomia a porozumenia o potrebách a výzvach, s ktorými sa musia vysporiadať úspešné služby včasnej intervencie. EASPD je zároveň členom Európskej aliancie pre investície do detí (European Alliance for Investing in Children), ktorá spája 24 európskych sietí.
Viac informácií nájdete na www.easpd.eu