Eurlyaid – Európska asociácia včasnej intervencie (European Association on Early Childhood Intervention – EAECI) je participatívna a pracovná asociácia osôb so záujmom o otázky včasnej intervencie. EAECI tvoria zástupcovia asociácií rodičov, profesionálov a vedeckých pracovníkov z rôznych krajín Európskej únie.

EURLYAID má sídlo v Luxemburgu. Organizáciu založila v roku 1988 počas medzinárodnej konferencie v Roterdame skupina rodičov s čestným postavením, vedcov a profesionálov z Luxemburgu, Holandska, Belgicka, Francúzska, Nemecka a Španielska.
Východiskom bola potreba kvalitnejších služieb pre deti so špeciálnymi potrebami a ich rodičov na celoeurópskej úrovni. Táto pracovná skupina získala malú finančnú podporu zo strany EÚ, ktorá jej umožnila organizovať raz ročne štvordňové stretnutia a tiež usporiadať jednu konferenciu raz za štyri roky.

Prvé roky sa skupina sústredila na vypracovanie Manifesta – dokumentu, ktorý popisuje kľúčové body včasnej starostlivosti. Manifesto bolo publikované v rokoch 1992-1993.
Po roku 1990 skupina pracovala aj na nasledovných projektoch:
– štúdii evalvačných metód zameraných na zadefinovanie kvality služieb;
– štúdii a vypracovaní osnov pre odborné vzdelávanie a štandardy kvality.
V roku 1999 bola asociácia informovaná, že financovanie z európskych fondov bude ukončené v roku 2000.

Do roku 2000 pôsobila Eurlyaid ako „zatvorená“ pracovná skupina združujúca zástupcov a zástupkyne z približne 18 krajín. Všetci členovia si cenili možnosť pokračovať v spolupráci a počas troch rokov sa na stretnutiach organizovaných na vlastné náklady zamýšľali nad hľadaním alternatív. Boli identifikované nasledovné riešenia:
– byť projektovým partnerom (na vyžiadanie) a aktívne zdieľať rozsiahle skúsenosti a získané vedomosti a poznanie;
– organizovať výročnú konferencie;
– transformovať sa na otvorenú internetovú komunitu, ktorá sa opiera o rozsiahlu sieť.

Na základe takto zadefinovaných prioritných oblastí boli od roku 2002 zorganizované nasledovné konferencie:
Írsko, Cork, 2003, Belgicko Butchenbach 2004, Fínsko, Jyvaskyla, 2005, Birmingham, 2005, Holandsko, Arnhem, 2006, Rakúsko, Graz, 2007, Nórsko, Kristiansand, 2008, Španielsko, Madrid, 2009, Nemecko, Gera, 2010, Cyprus, 2011, Portugalsko, Braga, 2012, Chorvátsko, Zadar, 2013 , Turecko, Antalya, 2014, UK, Francúzsko, Paríž, 2015, Moldavsko (spolu s asociáciou EASPD) ,Portugalsko, Lisabon a Španielsko, Valencia, 2016, Srbsko, Belehrad 2017,Ukrajina, Charkov, 2018.

V medzičase členovia siete Eurlyaid prezentovali svoje projekty a zistenia na mnohých konferenciách usporiadaných organizáciami podobného charakteru.
Eurlyaid má viac ako 350+ registrovaných členov v celej Európe a mimo EÚ: od Islandu až po Brazíliu. Členstvo je bezplatné.
Súčasné projekty:
– podporené Nadáciou Velux: Projekt Agora
– 2 projekty podporené EÚ
– súkromný donor.

Organizácia nemá zamestnancov alebo platené pozície, všetko je robené na dobrovoľnej báze.
Cieľom Eurlyaid – EAECI je (1) zvýšiť kvalitu života rodičov a detí so špeciálnymi potrebami prostredníctvom včasnej intervencie (v rámci kontextu inklúzie a rodového mainstreamingu), (2) Stimulovať rast a rozvoj včasnej intervencie na európskej úrovni, (3) zvýšiť mieru citlivosti v otázkach hodnôt a etických otázok spojených s včasnou intervenciou tak, ako popisuje Manifesto a (4) zvýšiť povedomie a odborné znalosti v oblasti včasnej intervencie.
Tieto ciele sú presadzované prostredníctvom rôznych aktivít, vrátane (a) šírenia poznania, skúseností v oblasti včasnej intervencie medzi rodičmi, profesionálmi, výskumníkmi a ľuďmi z praxe (b) presadzovania výmeny informácií, skúseností a expertízy spôsobom, ktorý je ľahko dostupný pre všetkých, vytvorením európskej internetovej komunity, (c) vyššou mierou rozvoja dobrej praxe, (d) podpory existujúcich myšlienok dobrých postupov a sietí v oblasti včasnej intervencie a zohrávaním úlohy referenčného systému, (e) iniciáciou vedeckého výskumu v oblasti včasnej intervencie, (f) otvorením diskusie o vzdelávacích programoch pre profesionálov, (g) podpory výmeny personálu, (h) iniciáciou a účasťou na projektoch, (i) organizovaním konferencií, seminárov a sympózií, (j) upevňovaním pozitívneho vnímania včasnej intervencie vo verejnosti.