Čo je to NASO?
• Mimovládna organizácia s celonárodnou pôsobnosťou, aktívne pôsobiaca v oblasti zriaďovania a implementácie účinných národných a miestnych politík vo sfére sociálnych služieb a aktivít;
• Organizácia s celonárodným zastúpením, združujúca poskytovateľov sociálnych služieb, obce, zamestnávateľov, mimovládne organizácie, zamestnancov sociálnych služieb pracujúcich v celej krajine a združujúca viac ako 2000 štruktúr;
• Najväčšia celoštátna organizácie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň členom Národnej rady pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím;
• Člen Národnej rady pre sociálnu inklúziu;
• Oficiálny zástupca pre Európsku asociáciu poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím v Bulharsku (EASPD).

Štruktúra organizácie a hlavné úspechy
• NASO má viac ako 2000 členov. Z nich je 266 obcí, 225 mimovládnych organizácií, 45 podnikateľských subjektov, 1500 poskytovateľov sociálnych služieb atď. Členovia NASO podporujú 33000 používateľov sociálnych služieb, z ktorých je 13000 osôb so zdravotným postihnutím;
• V rámci štruktúry NASO je zamestnaných viac ako 4000 osôb so zdravotným postihnutím;
• NASO má dve národné kancelárie – jednu v meste Varna a druhú v hlavnom meste Bulharska – Sofii. Okrem toho je zastúpená vo všetkých 32 okresných mestách.
Aktivity organizácie
1. Podpora osôb so zdravotným postihnutím a iných sociálnych skupín;
2. Podpora rozvoja aktívnych miestnych sociálnych politík a služieb;
3. Podpora rozvoja korporátnej spoločenskej zodpovednosti v Bulharsku (CSR);
4. Podpora organizácií a aktivít v oblasti umenia a kultúry s cieľom implementovať sociálne iniciatívy vedúce k vyššej miere aktivity, pozitívneho vnímania a sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím.
Výročné národné fórum NASO a udeľovanie cien
NASO začalo v rámci svojich aktivít usporadúvať výročné Národné fóra. Podujatia sa zameriavajú na rôzne témy z oblasti sektora sociálnych služieb za účasti všetkých zainteresovaných strán. Fóra realizuje v spolupráci s EASPD a Ministerstvom práce a sociálnej politiky.
Okrem národných fór NASO každoročne realizuje aj intenzívny program regionálnych a miestnych podujatí vo všetkých okresných mestách.
NASO udeľuje každoročne národné ceny za príspevok k sociálnemu rozvoju v krajine s cieľom presadzovať najlepšie postupy v oblasti sociálnych služieb. Ceny sú udeľované v niekoľkých kategóriách – mestá a obce, mimovládne organizácie, zamestnávatelia, sociálne služby, umenie a kultúra.