1) Národné správy za každú partnerskú krajinu:

V jednotlivých národných správach boli pre zber údajov použité rôzne metódy a zdroje:
Štruktúrované rozhovory s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami a s poskytovateľmi služieb z rôznych sektorov, sekundárny výskum.

Postupy

Sekundárny výskum bol realizovaný partnermi projektu a bol založený na oficiálnych správach a štatistických údajoch o službách včasnej intervencie (SVI) a právnych predpisoch v cieľových krajinách. Popis stratégií vyhľadávania a rozsah relevantných zdrojov pre jednotlivé krajiny je uvedený v národných správach a je k dispozícii na požiadanie.
Rodiny a poskytovatelia služieb včasnej intervencie boli získaní/vybraní partnermi projektu. Štruktúrované rozhovory s poskytovateľmi SVI a rodinami realizovali pracovníci poskytovateľov SVI, ktorí sú partnermi projektu.

Účasť na štruktúrovaných rozhovoroch bola dobrovoľná, všetci účastníci dostali podrobné informácie o cieľoch a zámeroch výskumu a podpísali informovaný súhlas. Tým účastníkom, ktorí sa rozhodli nezverejniť svoju totožnosť, bola zaručená dôvernosť a anonymita.
Po dokončení národných správ bol každý národný tím požiadaný, aby podľa najlepšieho vedomia vyplnil kontrolné zoznamy DSMECI* odrážajúce rôzne relevantné aspekty komponentov DSMECI na základe výsledkov situačnej analýzy v ich krajine a čo najlepšie využiť tieto vedomosti. Kontrolné zoznamy boli navrhnuté na účely tejto štúdie.

* Developmental Systems Model of ECI, introduced by M. Guralnick (2001, 2005)

2) Súhrnná správa o zisteniach v angličtine

Správa predstavuje výsledok analýzy a syntézy údajov prezentovaných národných správach založených na analýze situácie systémov a služieb včasnej intervencie v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku z pohľadu DSMECI.

3) Nástroje služieb včasnej intervencie

Základom pre panely nástrojov bude Sprievodca odporúčanými postupmi:
ČASŤ I – Včasná intervencia: od neurónov k rodinnému a sociálnemu kontextu
Kapitola 1. Včasná intervencia a jej význam pri podpore vývinu dieťaťa
Kapitola 2.Včasná intervencia: proces sa neustále vyvíja
ČASŤ II: Odporúčané postupy vo včasnej intervencii
Kapitola 3.Prístup zameraný na rodinu: Guidelines pre odporúčané postupy vo včasnej intervencii.
Chapter Kapitola 4. Proces intervencie zameranej na rodinu
Nástroj 1) včasná intervencia: koncept a základná vízia
Nástroj 2) proces intervenčných cyklov zameraných na rodinu
Nástroj 3) integrovaný systém včasnej intervencie – medzirezortná a transdisciplinárna spolupráca
Nástroj 4) hodnotenie systémov a programov včasnej intervencie
Nástroj 5) odborný rast a supervízia

4) Implementácia pilotného projektu v každej partnerskej krajine:

EASPD vypracuje správu o výberových kritériách pre pilotné organizácie s dvojitou perspektívou. Najskôr budeme mať široký pohľad na to, ako by mali služby vyzerať a potom tieto kritéria prispôsobíme, upravíme, rozvinieme na základe lokálnej štruktúry v každej pilotnej krajine. Nasledovať bude správa o hodnotení vplyvu pilotnej implementácie.

5) Tréningy budú organizované v každej partnerskej krajine.

Každý lokálny partner si vyberie 3 poskytovateľov služieb včasnej intervencie reprezentujúcich rôzne prostredie (verejní/súkromní/ malí/ veľkí poskytovatelia služieb). „Tréning trénerov“ sa uskutočnil v Bratislave v marci 2019. Prvý národný tréning sa konal v období máj – júl 20219.

6) Stratégia kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia

By the Do 21. mesiaca sa v partnerských krajinách vypracujú osnovy kampane a zorganizuje sa kampaň na zvýšenie povedomia o včasnej intervencii.
Partneri využijú navrhnutú kampaň na implementáciu roadshow na národnej/ regionálnej úrovni v každej zo zapojených krajín.

7) Podporná sieť projektu ECI Agora v každej partnerskej krajine:

Partneri využijú spoločný súbor nástrojov, národné správ a roadshow na vytvorenie podpornej siete včasnej intervencie – „jednotné kontaktné miesto“ s názvom ECI Agora.

8) Správa o postupe pri vytváraní siete podpory v každej krajine

ktorá bude slúžiť na rozvoj národného/regionálneho politického rámca a implementačnej stratégie včasnej intervencie pomocou novovytvorenej podpornej siete ECI Agora.

9) Všetky výstupy projektu budú zhromaždené na webovej stránke projektu

10) Záverečné podujatia v každej partnerskej krajine

Záverečná európska konferencia v Európskom parlamente na konci projektu, predpoklad október 2020.