Eurlyaid EAECI – Europejskie Stowarzyszenie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka zrzesza osoby zainteresowane problematyką wczesnej interwencji, a także stanowi grupę roboczą złożoną z przedstawicieli stowarzyszeń rodziców, specjalistów i naukowców z różnych państw Unii Europejskiej.

EURLYAID ma siedzibę w Luksemburgu. Organizacja ta została założona w 1988 roku podczas międzynarodowej konferencji w Rotterdamie przez niewielką grupę zaangażowanych społecznie rodziców, naukowców i specjalistów z Luksemburga, Holandii, Belgii, Francji, Niemiec i Hiszpanii.

Punktem wyjścia dla działań organizacji była perspektywa integracji europejskiej i związana z nią potrzeba zapewnienia dobrej jakości świadczeń dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodziców w całej Europie. Tak powstała grupa robocza wspierana (niewielkimi) funduszami UE, które umożliwiły doroczne 4 dniowe spotkania robocze oraz organizację konferencji raz na 4 lata.

W pierwszych latach grupa pracowała nad Manifestem, dokumentem opisującym kluczowe elementy WI, który opublikowano na przełomie lat 1992/1993.
W latach 90. XX w. prowadzono prac em.in w następujących obszarach:

– badanie metod oceny pozwalających na określenie jakości świadczeń,
– przygotowanie i opracowanie programu szkolenia zawodowego i standardów jakości WI.
W 1999 roku ogłoszono, że finansowanie organizacji z funduszy UE zakończy się w 2000 roku.

Do 2000 r. Eurlyaid była „zamkniętą”” grupą roboczą, w skład której wchodzili członkowie – przedstawiciele ok. 18 krajów. Wszyscy on wysoko cenili prowadzone w ramach grupy prace, dlatego kontynuowali jej działania spotykając się przez 3 lata na własny koszt, szukając jednocześnie alternatywnych źródeł finansowania. Wśród nich znalazły się:

– partnerstwo w projektach (na zaproszenie), pozwalające na aktywne dzielenie się bogatym doświadczeniem i zgromadzoną wiedzą,
– organizacja dorocznych konferencji,
– przekształcenie grupy roboczej w otwartą społeczność internetową opartą na rozległej sieci kontaktów.

Począwszy od 2002 r. zorganizowano następujące konferencje:
Irlandia, Cork, 2003; Belgia, Butchenbach, 2004; Finlandia, Jyvaskyla, 2005; Birmingham, 2005; Holandia, Arnhem, 2006; Austria, Graz, 2007; Norwegia, Kristiansand, 2008; Hiszpania, Madryt, 2009; Niemcy, Gera, 2010; Cypr, 2011; Portugalia, Braga, 2012; Chorwacja, Zadar, 2013; Turcja, Antalya, 2014; Wielka Brytania i Francja, Paryż, 2015; Mołdawia (z EASPD), Portugalia, Lizbona i Hiszpania, Walencja, 2016; Serbia, Belgrad 2017; Ukraina, Charków, 2018.

Członkowie Eurlyaid gościli też na wielu konferencjach organizowanych przez inne organizacje.

Eurlyaid ma ponad 350 zarejestrowanych członków nie tylko z całej Europy, ale także spoza UE, od Islandii po Brazylię. Członkostwo jest bezpłatne.
Obecnie prowadzone projekty:
– projekt Agora (Fundacja Velux)
– 2 projekty UE

– prywatny grant.

Praca, którą wykonujemy, a także czas, który inwestujemy, stanowi nasze zaangażowanie społeczne. Nie mamy stałych pracowników ani płatnych stanowisk.

Celem Eurlyaid EAECI jest (1) Podnoszenie jakości życia rodziców i dzieci ze specjalnymi potrzebami poprzez wczesną interwencję (z uwzględnieniem idei edukacji włączającej i równouprawnienia płci), (2) pobudzenie wzrostu i rozwoju świadczeń wczesnej interwencji na poziomie europejskim, (3) podniesienie wrażliwości na wartości i etyczne aspekty wczesnej interwencji, zgodnie z zasadami opisanymi w Manifeście i (4) gromadzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie wczesnej interwencji.

Powyższe cele są realizowane poprzez następujące działania: (a) rozpowszechnianie wiedzy, doświadczenia i kompetencji eksperckich w zakresie wczesnej interwencji wśród rodziców, specjalistów, naukowców i praktyków, (b) stymulowanie otwartej dla wszystkich wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy fachowej poprzez stworzenie europejskiej społeczności internetowej, (c) wspieranie rozwoju dobrych praktyk, (d) wspomaganie istniejących inicjatyw w zakresie dobrych praktyk i budowania sieci współpracy w obszarze wczesnej interwencji dla których nasza organizacja może być punktem odniesienia, (e) inicjowanie badań naukowych w dziedzinie wczesnej interwencji, (f) prowadzenie dyskusji na temat programów szkoleniowych dla specjalistów, (g) wspieranie programów wymiany personelu, (h) inicjowanie i uczestnictwo w projektach, (i) organizacja konferencji, seminariów i sympozjów, (j) wzmacnianie zainteresowania opinii publicznej wczesną interwencją.

www.eurlyaid.eu
https://www.facebook.com/Eurlyaid-EAECI-892618447492977/
info@eurlyaid.eu