EASPD

Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych (EASPD, z j. ang. The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) reprezentuje ponad 17 000 dostawców usług wsparcia kierowanych do osób z różnoraką niepełnosprawnością (OzN) w całej Europie. Staramy się dostarczać wysokiej jakości usługi wspomagające pełne uczestnictwo i integrację społeczną wszystkich osób z niepełnosprawnością. Uważamy, że usługi wsparcia odgrywają kluczową rolę w umożliwianiu realizacji przysługujących każdemu praw człowieka na równych zasadach, bez względu na niepełnosprawność lub jakiekolwiek inne czynniki. Właśnie to przekonanie kieruje naszą pracą w Brukseli, Strasburgu i całej Europie.

W związku z tym pracujemy nad zapewnieniem:
• pełnego wdrożenia konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
• dostępności wysokiej jakości usług dopasowanych do użytkownika, które są niezawodne, efektywne i skuteczne;
• sprawiedliwych warunków zatrudnienia i możliwości uczenia się przez całe życie dla personelu wykonującego usługi.

Aby wzmocnić swoje działania, EASPD powołała osiem grup roboczych złożonych z członków i ekspertów EASPD. Grupa Robocza ds. Wczesnej Interwencji powstała w 2015 roku; zajmuje się ona wszystkimi obszarami wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Głównym celem jej działania jest budowa zaplecza intelektualnego dla EASPD we wszystkich sprawach związanych z WI, a także monitorowanie rozwoju WI oraz przestrzegania praw dziecka w UE, a także reagowanie na pojawiające się zmiany. W skład grupy roboczej wchodzą m.in. członkowie ze Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Holandii, Mołdawii, Chorwacji, Macedonii, Austrii, Belgii, Rumunii i Bułgarii.

Do głównych celów grupy roboczej należy:
• Gromadzenie wiedzy fachowej, które umożliwia koordynację polityki EASPD i podstawowych obszarów prowadzonych badań;
• Aktywne reagowanie na problematykę WI na poziomie europejskim;
• Działanie w charakterze siły szybkiego reagowania i sprawowanie funkcji rzecznika EASPD wobec KE, w zakresie zgodnym z upoważnieniem udzielonym przez Radę EASPD;
• Zapewnienie przepływu informacji dotyczących zagadnień uznanych za szczególnie ważne na poziomie krajowym lub regionalnym, które wymagają więcej uwagi na poziomie europejskim (lub na odwrót);
• Wykonywanie wszystkich zadań w oparciu o 3 filary zdefiniowane jako: Wpływ, Informacje i Innowacje

Dzięki działalności grupy roboczej ds. WI, złożonej z opiekunów, rodziców, kierowników placówek WI i naukowców, EASPD aktywnie pracuje nad rozwiązaniami z zakresu wczesnej interwencji. Stanowisko EASPD w sprawie wczesnej interwencji na początkowym etapie nauczania wyznaczyło standard, który określił, co należy rozumieć poprzez odpowiednie świadczenia WI, dając tym samym podstawę do dalszych działań określających politykę w tym obszarze. Zasady zawarte w Stanowisku zostały wdrożone w ramach kilku europejskich projektów mających na celu poprawę systemów edukacji włączającej w całej Europie, takich jak Pathways to Inclusion, INVESTT, TIDE i ALDO. EASPD wraz z grupą roboczą zorganizowały również szkolenie z wczesnej interwencji „Graj, rozwijaj się i ucz razem”, które miało na celu podniesienie świadomości i zrozumienia potrzeb i wyzwań związanych ze skutecznym wprowadzeniem usług WI. EASPD jest również członkiem Europejskiego Sojuszu na rzecz Inwestowania w Dzieci, zrzeszającego 24 europejskie sieci.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: www.easpd.eu