Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) представлява повече от 17 000 подкрепящи услуги за хора с увреждания в Европа. Организацията се стреми да предоставя висококачествени услуги, повишавайки пълното участие и включването в обществото на всички хора с увреждания. Ние вярваме, че подкрепящите услуги имат основна роля в даването на възможност на хората в нужда да упражняват своите основни човешки права наравно с всички останали. Именно вярата в тази ценност е водеща в нашата работа в Брюксел, Страсбург и в цяла Европа.

В този смисъл ние работим, за да осигурим:
• цялостно и адекватно изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
• предоставяне на висококачествени и ефективни социални услуги, насочени към хората с увреждания;
• предоставяне на справедливи условия за работа и възможности за учене през целия живот на служителите в социалните услуги.
За да работи по-ефективно, EASPD създаде осем работни групи, сформирани от членове на EASPD и експерти. Една от тях е групата по интереси, свързана с ранна детска интервенция (РДИ). Тя е основана през 2015 г. и има за задача да покрие всички аспекти на услугите, свързани с РДИ. Основната цел на групата е да действа от името на EASPD по всички въпроси, свързани с РДИ, както и да наблюдава развитието на РДИ и правата на децата в Европейския съюз и да реагира адекватно при нужда. Групата по интереси в областта на РДИ включва членове от Словакия, Словения, Украйна, Холандия, Молдова, Хърватска, Македония, Австрия, Белгия, Румъния и България.
Основните задачи на групата са да:
• обединява експертен опит с цел свързване на политическата и проучвателната работа на EASPD;
• проследява по активен начин съответните въпроси на европейско равнище;
• действа като представител и говорител на EASPD пред Европейския съюз, ако е упълномощена за това;
• осигурява информационен поток по важни теми на национално или регионално ниво, като действа и на европейско равнище (или обратното);
• работи в посока на трите стълба на EASPD „въздействие, информация и иновации“.
EASPD активно работи по въпросите, свързани с РДИ, чрез групата по интереси, която включва подкрепящ персонал, родители, мениджъри на социални услуги в областта на РДИ и експерти. Декларацията на EASPD, свързана с РДИ, положи основите на това, което смятаме за адекватна услуга за РДИ, и служи за основа на нашата работа. Принципите, заложени в декларацията, се осъществяват чрез няколко европейски проекта, чиято цел е подобряване на системите за приобщаващо образование в Европа. Това са проектите Pathways to Inclusion, INVESTT, TIDE и ALDO.
EASPD и групата по интереси също така организират обучения, свързани с темата за РДИ, „Да играем, да растем и да учим заедно“, чиято цел е да повишат осведомеността и разбирането на нуждите и предизвикателствата за предоставяне на ефективни услуги, свързани с РДИ. EASPD е член на Европейския алианс за инвестиране в децата, който обединява 24 европейски мрежи.
Повече информация за нашата работа можете да намерите тук: www.easpd.eu.