Možnosti profesionálneho rastu a rozvoja

7. Odborná príprava – rozvoj vedomostí, kompetencií a postojov a smerom k lepšej intervencii            
7.1. Odborný profil, odborný rast a príprava v rámci včasnej intervencie
7.2. Odborný rast v oblasti včasnej intervencie
7.3. Zložky odbornej prípravy: “kto”, “čo” a “ako”

8. Supervízia — na ceste ku vzťahom založeným na dôvere a podpore rozvoja včasnej intervencie                                                                                                          
8.1. Úloha supervízie vo včasnej intervencii
8.2. Predpoklady supervízie na budovanie vzťahu založený na dôvere a podporujúcom rozvoji
8.3. Stanovenie cieľov supervidovaného a supervízora
8.4. Účinné prístupy k supervízii v rámci včasnej intervencie