Възможности за професионално развитие

7. Обучение – усвояване на знания, умения и нагласи за по-успешна работа                            273
7.1. Професионален профил на специалистите по РДИ, професионално развитие и обучение?
7.2. Професионално развитие в сферата на РДИ
7.3. Компоненти на обучението: „кой“, „какво“ и „как“

8. Супервизия – към създаване на отношения, базирани на доверие и насърчаване развитието в сферата на ранната детска интервенция                                                                                              287
8.1. Ролята на супервизията в РДИ
8.2. Супервизията като начин за създаване на отношения, базирани на доверие и подкрепа за развитие
8.3. Определяне на целите на супервизирания и супервайзъра
8.4. Ефективни подходи при супервизията в РДИ