DizabNet – sieć usługodawców dla osób z niepełnosprawnościami w Rumunii

Sieć DizabNet powstała w 2007 roku, służąc jako platforma komunikacji i autoprezentacji dla dostawców usług społecznych w zakresie niepełnosprawności. Sieć jest otwarta dla wszystkich organizacji, które reprezentują prawa i interesy osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentami międzynarodowymi w tej dziedzinie, w szczególności z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Pierwszymi inicjatorami sieci były: Fundacja “Alpha Transilvana” z Tg Mureş, Stowarzyszenie “Hans Spalinger” Simeria, Fundacja “Orban” z Odorheiu Secuiesc, Fundacja “Pentru Voi” Timişoara, Stowarzyszenie “Trebuie” Feteşti, wspierane przez EASPD (Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych) i Handicap International.

Obecnie sieć składa się z 106 organizacji członkowskich i instytucji, zarówno prywatnych, jak i publicznych; obejmuje placówki chronione, indywidualne praktyki, a także niezależnych ekspertów ze świata nauki.

Sieć DizabNet jest reprezentowana przez Federację DizabNet (www.dizabnet.ro) od 2016 roku, a w 2017 roku Federacja DizabNet staje się członkiem EASPD.

Misją DizabNet jest podnoszenie jakości usług świadczonych osobom z niepełnosprawnością przez organizacje i instytucje członkowskie, umożliwiające maksymalne wykorzystanie ich kompetencji i zasobów.

Zgodnie z wizją DizabNet, usługi świadczone osobom z niepełnosprawnością w Rumunii są niezbędnymi instrumentami promowania integracji społecznej, a podnoszenie ich standardu i modernizacja przyczynią się w istotnym stopniu do poprawy jakości życia tych osób, a także do wzrostu praworządności.

Dlatego DizabNet jest siecią otwartą dla wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Rumunii.

Celem DizabNet jest promowanie i podtrzymywanie współpracy aktywnych organizacji, które są dostawcami usług dla osób niepełnosprawnych, służące ustawicznej poprawie jakości oferowanych świadczeń.

Członkowie DizabNet prowadzą swoją działalność opierając się na wspólnych przekonaniach:

  • Poszanowaniu podstawowych praw i swobód obywatelskich
  • Zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji
  • Równości szans
  • Solidarności społecznej
  • Pomocniczości
  • Zintegrowanym podejściu, skoncentrowanym na potrzebach osób z niepełnosprawnością
  • Współpracy
  • Integracji i włączeniu społecznym osób niepełnosprawnych

Członkowie DizabNet wyznają te same podstawowe wartości: skuteczność i efektywność działania, uznanie i akceptacja różnych kultur organizacyjnych, przejrzystość i zaufanie, dyscyplina i sumienność, zaangażowanie i wsparcie dla inicjatyw innych członków sieci.

Członkowie DizabNet są gotowi do współpracy w następujących dziedzinach:

a) Promowanie ciągłych i zintegrowanych usług sprofilowanych zgodnie z potrzebami beneficjentów
b) Promowanie dobrych praktyk
c) Działania lobbystyczne i rzecznicze na rzecz dostawców usług socjalnych służące interesom i przestrzeganiu praw przysługujących osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom
d) Rozwój zawodowy
e) Odpowiednia wymiana informacji w zakresie niepełnosprawności i usług społecznych
f) Opracowywanie i wdrażanie działań, projektów i programów partnerskich
g) Rozpowszechnianie i promowanie odpowiednich informacji w imieniu Dizabnet
h) Budowanie w społeczeństwie poczucia wspólnej odpowiedzialności i popularyzacja integracji społecznej
i) Doskonalenie ram prawnych dotyczących domeny usług socjalnych
j) Rozpowszechnianie i popularyzacja międzynarodowych dokumentów dotyczących praw osób z niepełnosprawnością