Мрежата DizabNet е създадена през 2007 г. Тя е своеобразна платформа за комуникация и представлява доставчици на социални услуги за хора с уврежданията заедно с организациите, които представляват правата и интересите на хората с увреждания, и работи в съответствие с международните документи в конкретната област, в т.ч. с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Първите участници в мрежата, която работи с подкрепата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Handicap International, са Фондация „Алфа Трансилвания” от Търгу Муреш, Асоциация „Ханс Спалингър”, Асоциация от Симерия, Фондация „Орбан“ от Одорхею Секуйеск, Фондация „За теб” от Тимишоара, Фондация „Трябва”.
Днес, мрежата се състои от 106 както частни, така и публични организации-членове и институции, различни отдели и независими експерти от академичната общност.
Мрежата DizabNet се представлява от Федерация DizabNet (www.dizabnet.ro) от 2016 г. насам.
Федерация DizabNet става член на EASPD през 2017 г.
Мисията на DizabNet е да фасилитира и координира повишаване качеството на услугите, които се предоставят за хора с увреждания от членовете на организацията и институциите, за да могат потребителите да подобрят компетенциите и уменията си и да увеличат ресурсите си.
Визията на DizabNet е свързана с това, че услугите, предлагани на хората с увреждания в Румъния, са основен инструмент за преодоляване на социалното изключване, както и че подобренията и модернизацията биха допринесли значително за повишаване качеството на живот както на хората с увреждания, така и на обществото като цяло.
Поради тази причина, DizabNet е отворена за всички организации и институции, които работят в посока задоволяване нуждите на хората с увреждания в Румъния.
Целта на DizabNet е да популяризира рамката на сътрудничество между активните организации, които предоставят социални услуги за хора с увреждания, за да поддържа непрекъснато повишаване нивото и качеството на услугите.

Членовете на DizabNet осъществяват своите дейности, базирайки се на следните принципи:
• уважаване на фундаменталните човешки права и свободи;
• превенция и борба с дискриминацията;
• равенство на възможностите;
• социална солидарност;
• интегриран подход, насочен към нуждите на хората с увреждания;
• изграждане на партньорства;
• интеграция и социално включване на хората с увреждания.
Членовете на DizabNet споделят едни и същи ценности: ефикасност и ефективност, разпознаване и приемане на различните култури, прозрачност и доверие, дисциплина и добросъвестност, участие и подкрепа на дейности.
Членовете на DizabNet си взаимодействат в следните области:
• насърчаване на непрекъснати и интегрирани услуги, базирани на нуждите на хората с увреждания;
• насърчаване на добри практики;
• лобиране и застъпничество на интересите на доставчиците на социални услуги с цел облагодетелстване и защитаване правата на хората с увреждания и техните семейства;
• професионално развитие;
• обмен на информация в сферата на уврежданията и социалните услуги;
• развитие и изпълнение на дейности, проекти и партньорски програми;
• разпространение на информация за DizabNet;
• насърчаване на споделената отговорност в общността и социалното включване;
• подобряване на законодателната рамка в сферата на социалните услуги;
• разпространение на международни документи, свързани с правата на хората с увреждания.