Projekt Agora WI/WWR

Współpraca partnerów z 5 krajów Europy Centralnej i Wschodniej (Węgry, Słowacja, Bułgaria, Polska i Rumunia) ma stworzyć na poziomie krajowym Agory WI, które umożliwią ośrodkom/zespołom wczesnej interwencji:

 • dzielenie się doświadczeniem
 • znalezienie rozwiązań zidentyfikowanych problemów 
 • łączenie potencjalnych partnerów
 • znalezienie potencjalnych instytucji, które w swoich planach inwestycyjnych wezmą pod uwagę WI/WWR

Wczesna Interwencja (WI) zapewnia specjalistyczne usługi niemowlętom i małym dzieciom oraz wsparcie ich rodzinom, pomagając w rozwoju dzieci, ich dobrostanie a także uczestnictwie w życiu rodziny i społeczności.

Dobrze rozwinięte usługi WI/WWR pomagają w zaspokojeniu praw dzieci z niepełnosprawnością, promowaniu ich kolorowego i spełnionego dzieciństwa, które pozwoli im w pełni, w znaczący sposób realizować się w życiu dorosłym.

Wskaźnik dostępu do wysokiej jakości świadczeń WI/WWR pozostaje w krajach UE wciąż zróznicowany, jednakże powimo udowodnionych korzyści płynących ze świadczeń WI/WWR politycy nie traktują tej dzidziny jako priorytetowej.

Celem projekt Agora WI jest zmiana takiego podejścia i wspieranie rozwoju właściwych świadczeń i systemowych rozwiązań w obszarze WI/WWR na szczeblu lokalnym i krajowym poprzez: 

 • wspieranie rozwoju zawodowego kadr pracujących w obszarze WI/WWR dzięki modułowym szkoleniom, które można przystosować do potrzeb i sytuacji każdej organizacji,
 • stworzenie wielopoziomowej przestrzeni do uczenia się i włączenie wszystkich partnerów procesu WI/WWR do wspólnego wypracowania wysokiej jakości świadczeń,
 • wydanie praktycznego przewodnika i narzędzi inicjujących systemową zmianę w obszarze polityki społecznej,
 • opracowanie przykładów, które mogą stanowić inspirację dla innych krajów w Europie oraz dla innych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki modułowym szkoleniom, zestaw narzędzi projektu Agora WI, pomoże ośrodkom/organizacjom w rozwoju dostępnego systemu świadczeń wzmacniającego pozycję dzieci i ich rodzin:

 • wspólna definicja i założenia kluczowe sytemu WI/WWR
 • świadczenia skoncentrowane na rodzinie
 • współpraca, praca zespołowa oparta na modelu transdyscyplinarnym
 • ważne momenty w rozwoju, które napotykamy w pracy z dzieckiem
 • zarządzanie zmianą