1) Opracowanie raportu krajowego przez wszystkich partnerów.

W raporcie wykorzystano różne metody i źródła zbierania danych: ustrukturyzowany wywiad z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami i świadczeniodawcami z różnych sektorów, analizę materiałów źródłowych.

Procedura

Analiza materiałów źródłowych prowadzona była przez wszystkich partnerów projektu i dotyczyła publikowanych raportów oraz danych statystycznych w obszarze WI/WWR a także ustawodawstwa w dziedzinie wczesnej interwencji w krajach partnerskich. Opis strategii badań i wykaz wykorzystanych materiałów źródłowych znajduje się w każdym raporcie krajowym i w przypadku zapytań może zostać udostępniony.

Badane rodziny i profesjonaliści rekrutowane były przez partnerów projektu. Ustrukturyzowane wywiady z jednymi i drugimi prowadzone były przez specjalistów pracujących w ośrodkach WI/WWR, którzy są partnerami projektu Agora WI.  

Udział w badaniach (ustrukturyzowany wywiad)  oparty został na zasadzie wolontariatu. Wszystkie udzielające wywiadu osoby, zostały poinformowane o celach i założeniach badań a także podpisały stosowna zgodę. Badania były w pełni anonimowe z zachowaniem zasady poufności w stosunku do osób, które ujawniły swoje dane.

Po opracowaniu raportów na szczeblu krajowym, każdy zespół został poproszony o wypełnienie listy kontrolnej odnoszącej się do poszczególnych aspektów modelowych rozwiązań systemowych DSMECI – Model Systemowych Rozwiązań w obszarze Wczesnej Interwencji wg. M. Guralnicka (j. ang. Developmental Systems Model of ECI, introduced by M. Guralnick – 2001, 2005) w oparciu o wyniki prowadzonych badań i uzyskaną wiedzę. Lista kontrolna została stworzona na potrzeby badań prowadzonych w projekcie Agora WI. 

2)Opracowanie raportu zbiorczego w języku angielskim podsumowującego wyniki wszystkich badań. 

Raport stanowi wynik analizy oraz syntezy wszystkich najważniejszych danych opisanych w raportach krajowych odnoszących się do sytuacji w obszarze WI/WWR każdego z krajów, czyli Bułgarii, Węgier, Polski, Słowacji oraz Rumunii  w zestawieniu z modelem M. Guralinicka.

3) opracowanie zestawu narzędzi dla ośrodków WI/WWR.

Zestaw narzędzi będzie skorelowany z  Przewodnikiem (Guide) rekomendowanych praktyk:

CZĘŚĆ I – Wczesna Interwencja/Wczesne Wspomaganie Rozwoju: od neuronów do rodziny i społeczeństwa

Rozdział 1. Wczesna Interwencja/Wczesne Wspomaganie Rozwoju – istota promowania zmian

Rozdział 2. Wczesna Interwencja/Wczesne Wspomaganie Rozwoju: proces podlegający ustawicznej ewolucji

CZĘŚĆ II – Praktyki rekomendowane we Wczesnej Interwencji/Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

Rozdział 3. Podejście skoncentrowane na rodzinie: Przewodnik praktyk rekomendowanych we Wczesnej Interwencji/Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

Rozdział 4. Proces interwencji skoncentrowanej na rodzinie

Narzędzie 1) Wczesna Interwencja/Wczesne Wspomaganie Rozwoju: koncepcja wizji leżącej u podłoża modelu skoncentrowanego na rodzinie

Narzędzie 2) Cykle procesu interwencji skoncentrowanego na rodzinie

Narzędzie 3) System zintegrowany międzyresortowo i trans-dyscyplinarnie

Narzędzie 4) Ewaluacja programów i systemu Wczesnej Interwencji/Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Narzędzie 5) Rozwój zawodowy kadr i superwizja

4) Wdrażanie pilotażu w krajach partnerskich.

EASPD opracuje kryteria wyboru ośrodków pilotażowych biorąc pod uwagę  perspektywę szerszego spojrzenie na świadczenia WI/WWR skoncentrowane na rodzinie oraz możliwość adaptacji, modyfikacji i opracowania kryteriów w odniesieniu do lokalnych ram organizacyjnych w każdym z krajów partnerskich. Powstanie także raport oceniający wpływ wdrożonego pilotażu na model pracy danej organizacji pilotażowej    

5) Zorganizowanie sesji szkoleniowych w każdym kraju partnerskim.

Każdy partner wybierze 3 ośrodki WI/WWR reprezentujące różne rozwiązania (publiczne/prywatne/małe/duże). Pierwsze szkolenie zaplanowano na marzec 2019 roku w Bratysławie.

6) Opracowanie strategii kampanii społecznej podnoszącej świadomość na temat WI/WWR – kampania informacyjna (Roadshow).

Około 21 miesiąca trwania projektu opracowany zostanie zarys kampanii informacyjnej, która będzie przeprowadzona we wszystkich krajach partnerskich. Partnerzy wykorzystają opracowanie do wdrożenia działań informacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak również lokalnym.

7) Wspieranie sieci projektu Agora – Wczesna Interwencja w każdym z krajów partnerskich.

Partnerzy projektu wykorzystają wspólnie wypracowany zestaw narzędzi, raporty krajowe i wskazania do kampanii społecznej w celu stworzenia krajowej sieci punktów kompleksowej obsługi nazwanej Agora WI.     

8)Przedstawienie wyników kampanii  informacyjnej w raporcie podsumowującym (Roadmap)  celem wspierania sieci Agora WI w każdym kraju partnerskim.

Raport (Roadmap) przyczyni się do rozwoju założeń legislacyjnych oraz wdrażania systemowych rozwiązań WI/WWR na szczeblu lokalnym i krajowym w oparciu o nowo utworzoną sieć ośrodków Agora WI.

9) Gromadzenie wszystkich rezultatów projektu na jego stronie internetowej. 

10) Zorganizowanie wydarzenia podsumowującego projekt Agora WI w każdym kraju partnerskim oraz konferencji szczebla europejskiego w Parlamencie Europejskim.