OGÓLNOKRAJOWE STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW USŁUG WCZESNEJ INTERWENCJI i ZWOLLENIKÓW JEJ ROZWOJU (NASSP-ECI)

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy dostawców – podmiotów realizujących usługi wczesnej interwencji, aby wspierać dostępność i rozwój wysokiej jakości WI na Słowacji. W 2018 r. aż 23 z 28 słowackich dostawców usług WI było członkami Stowarzyszenia. Wszyscy dostawcy WI współpracują w ramach sieci w opracowaniu jednolitego, krajowego modelu WI.
Stowarzyszenie koncentruje się obecnie na:
1. Zmianach legislacyjnych w obszarze WI (we współpracy z Ministerstwem Spraw Społecznych i Rodziny), służących ściślejszemu zdefiniowaniu struktury usług WI, warunków udzielania tego typu świadczeń, położenia nacisku na mobilne programy WI, uzupełnienie kompetencji i zadań usługodawców o „wsparcie integracji społecznej rodziny”, wprowadzenie wymogu pracy w zespołach interdyscyplinarnych, obowiązkowe finansowanie usług WI.
2. Opracowaniu standardów jakości usług socjalnych WI, w odpowiedzi na występujące zróżnicowanie jakości oraz sposobu ich świadczenia.
3. Szkoleniu słowackich dostawców usług WI w zakresie standardów zapewniających wysoką jakość WI, a także stworzeniu platformy wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami realizującymi usługi WI.