Проект ECI Agora

В проект ECI Agora участват партньори от 5 държави в Източна и Централна Европа (Унгария, Словакия, България, Полша и Румъния). Проектът има за цел да създаде национална мрежа от контактни точки по ранна детска интервенция (РДИ), даваща възможност на услугите да:

• обменят/споделят опит;
• откриват решения на идентифицирани проблеми;
• се свързват с потенциални партньори за изпълнение на проекти;
• намират потенциални инвеститори за реализация на техните планове.

РДИ предоставя специализирани услуги за бебета и малки деца и техните семейства, които имат нужда от допълнителна подкрепа, с цел подпомагане на тяхното развитие, благосъстояние и пълноценно участие в живота на общността.
Добре развитата система за РДИ ще е от помощ при упражняването правата на децата с увреждания, ще насърчи и обогати детството им и ще ги подготви за пълноправното им участие в живота на общността като възрастни.
Днес в Европа все още е на лице разлика в достъпа до качествени услуги за РДИ и въпреки доказаните ползи, тези услуги рядко са част от дневния ред на политическите фигури.

Целта на проект ECI Agora е да промени това и да подкрепи развитието на адекватна система за РДИ на местно и национално ниво чрез:

• подкрепа на екипите от специалисти в услугите за РДИ посредством разработването на обучителни модули, адаптирани към нуждите и спецификата на всяка организация;
• създаване на обучително пространство, обединяващо водещи участници/организации, с цел съвместно предоставяне на висококачествени услуги, свързани с РДИ;
• изготвяне на практическо ръководство и инструментариум, които да провокират системна промяна на социалната система;
• представяне на примери, които биха могли да послужат като вдъхновяващи идеи за други страни от Европа и други групи деца със специални потребности или в риск от изключване.

Инструментариумът за РДИ, изготвен в рамките на проект ECI Agora, би могъл да подпомогне организации, които имат желание да развият достъпна система, работеща с и овластяваща деца с увреждания и техните семейства, като предоставя обучителни модули по следните теми:

• определение и ключови понятия в РДИ;
• семейно-ориентирани процеси;
• взаимодействие, екипна работа и трансдисциплинарна работа;
• управление на промените.