Национална асоциация на доставчиците на услуги за ранна детска интервенция
(NASSP-ECI)
NASSP-ECI е създадена чрез инициатива на доставчици на услуги за ранна детска интервенция (РДИ) с основната цел да насърчи предоставянето на достъпни и висококачествени услуги за РДИ в Словакия.
През 2018 г. 23 от общо 28 доставчици на услуги за РДИ в Словакия са членове на NASSP-ECI. Всички доставчици на услуги за РДИ са свързани в обща мрежа за изготвяне на нова методология за предоставяне на услугата.

Дейностите на NASSP-ECI са насочени към:
1. Законодателни промени в областта на РДИ (в сътрудничество с Министерството на социалните дейности и семейството) – по-тясното определяне на структурата на услугите за РДИ, условията за предоставянето им, приоритизирането на мобилните програми за РДИ, включването в компетенциите на доставчиците на услуги на „подкрепа за интеграция на семейството в общността“, нуждата от мултидисциплинарни екипи, задължителното финансиране на РДИ;
2. Изготвяне на стандарти за предоставяне на услуги за РДИ, тъй като към момента качеството на предоставянето им не е константно;
3. Обучение на доставчици на услуги за РДИ в Словакия във връзка с покриване на високите стандарти за РДИ и създаване на пространство за обмен на опит между специалистите, работещи в сферата.