Как го правим?

Още преди този уебсайт да стане обществено достъпен, първите резултати вече бяха на лице. През оставащото време от изпълнението на проекта регулярно ще добавяме актуална информация, която ще можете да намерите в раздел „Ресурси“ на уебсайта на проекта.

1) Доклади, изготвени от всяка една страна-партньор:

Докладите на страните, участници в проекта, включват използването на различни методи и ресурси за събиране на информация: структурирани интервюта с родители на деца със специални потребности и с доставчици на услуги от различни сектори, както и вторични проучвания.
Процедура
Вторичните проучвания бяха изготвени от партньорите по проекта на база официални доклади и статистически данни на доставчици на услуги за РДИ, както и на база съществуващите законодателни рамки в съответните държави. Докладите на страните-партньори съдържат описание на съответните източници на информация за всяка страна, които могат да бъдат предоставени при поискване.
Семействата и доставчиците на услуги, включени в структурираните интервюта, бяха избрани от партньорите по проекта. Интервютата с тях бяха проведени от специалисти, работещи в услуги за РДИ, партньори по проекта.
Участието в интервютата бе по желание. Целевите групи получиха подробна информация относно целите и задачите на проучването. Бе спазена конфиденциалност и се гарантира анонимността на участниците, които пожелаха самоличността им да не се разкрива.
След изготвянето на докладите партньорите по проекта попълниха таблици, отразяващи аспекти на компонентите на DSMECI*, основавайки се на резултатите от анализа на ситуацията в съответната страна-участник. Таблиците бяха специално изготвени за целите на проучването.

*Developmental Systems Model of ECI (Модел на системно развитие за РДИ) на M. Guralnick (2001, 2005)

2) Обобщен доклад на английски език, базиран на изготвените от страните-партньори доклади:

Докладът представя обобщение на резултатите от анализите и обработените данни, включени в докладите на страните-партньори, които се базират на анализ на ситуацията, свързана със системите и услугите за РДИ в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия от гледна точка на DSMECI.

3) Инструментариум за услуги за РДИ:

Основа на инструментариума е ръководство с обещаващи практики:
ЧАСТ I: Ранната детска интервенция: от образуването на неврони до семейството и социалния живот
Глава 1. Ранната детска интервенция и значението й за насърчаване на развитието
Глава 2. Ранната детска интервенция: непрестанно развиващ се процес
ЧАСТ II: Обещаващи практики в ранната детска интервенция
Глава 3. Семейно-ориентиран подход: обещаващи практики в РДИ
Глава 4. Процесът на семейно-ориентираната интервенция
Инструмент 1) Ранната детска интервенция: концепция и основна рамка
Инструмент 2) Цикличен процес на семейно-ориентираната интервенция
Инструмент 3) Интегрирана секторна и трансдисциплинарна система
Инструмент 4) Оценка на програмите и системите за РДИ
Инструмент 5) Професионално развитие и супервизия

4) Въвеждане на пилотен модел на РДИ във всяка една страна-партньор:

EASPD разработи критерии за подбор на пилотни организации, за да е ясно какъв вид услуги могат да се включат, след което критериите бяха адаптирани и доразвити въз основа на съществуващите условия във всяка една страна-партньор. В края на дейността ще бъде изготвен доклад за оценка на въздействието и постигнатите от пилотните организации резултати.

5) Провеждане на пилотни обучения по места:

Всеки един партньор по проекта селектира доставчици на услуги, представители на различни структури (публични/частни/малки/големи доставчици). Първото пилотно обучение се проведе в Братислава през м. март 2019 г.

6) Стратегия на Roadshow кампания за повишаване на осведомеността:

Стратегията за провеждане на кампания за повишаване на осведомеността ще бъде изготвена до 21-вия месец от изпълнението на проекта.
Партньорите ще използват разработената стратегия за провеждане на т. нар. Roadshows за повишаване на осведомеността на национално/регионално ниво във всяка една от страните, участници в проекта.

7) Създаване на ECI Agora мрежа за подкрепа във всяка една страна-партньор:

Партньорите ще използват инструментариума, изготвен по проекта, докладите на страните-партньори, както и т. нар. Roadshows, за създаване на мрежа за подкрепа в сферата на РДИ, включваща контактни точки, наречени ECI Agoras.

8) Изготвяне на доклад (т. нар. Roadmap) за създадената във всяка една страна-партньор мрежа за подкрепа:

Целта на доклада е разработване на национална/регионална законодателна рамка за РДИ и на стратегия за изпълнението й, като се използва новосъздадената ECI Agora мрежа за подкрепа.

9) Всички изготвени в рамките на проекта продукти ще бъдат достъпни на уебсайта.
10) В края на проекта ще се проведат заключителни събития във всяка една страна-партньор, както и финална европейска конференция в Европейския парламент.