6.  Hodnotenie programov včasnej intervencie        241

6.1. Prečo hodnotiť programy včasnej intervencie?
6.2. Čo rozumieme pod hodnotením včasnej intervencie?
6.3. Hodnotenie programov včasnej intervencie. Načo?
6.4. Ako hodnotiť programy včasnej intervencie?

Príloha 2.A
Príloha 2.B