Tieto súbory nástrojov sú vybrané z dôvodu ich významu pre projekt Agora.

Základom týchto 5 súborov nástrojov sú „Odporúčané postupy včasnej intervencie, príručka pre odborníkov“, preklad publikácie „Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância – Um Guia para Profissionais“ z Portugalska.

Táto príručka je napísaná našimi kolegami z Portugalska po viac ako 30 rokoch tvorby, zdokonaľovania a práce na ich vnútroštátnom systéme.

Práca našich portugalských kolegov je výsledkom vedeckých dôkazov empirickej činnosti v priebehu 30 – 40 rokov v zahraničí, vízií rodičov, odborníkov zo všetkých oblastí zapojených do včasnej intervencie, medzinárodných organizácií ako OSN a UNICEF a národných vládnych záujmov a ich zaradenie do praxe.

Súbory nástrojov sú iniciované neurologickými východiskami: zdravý a optimálny vývin neurologického systému každého dieťaťa aj dieťaťa s rizikovým vývinom je rozhodujúci a nevyhnutný na dosiahnutie najlepších výsledkov.

V súčasnosti máme to šťastie, že k týmto informáciám máme dobrý prístup spôsobom zrozumiteľným pre všetkých zúčastnených zapojených do podpory, vzdelávania a rozvoja malých detí.

Príručka, a teda aj súbory nástrojov, odhaľuje všetky ďalšie dôležité a vzájomne súvisiace témy podpory vývinu detí, profesionálneho rastu a rozvoja spoločností: aký je to dobrý systém, aký systém potrebujeme a ako je možné ho vytvoriť tak, aby deťom a rodinám umožnil skutočne využívať výhody, ktoré z neho vyplývajú, čo prispeje k inklúzii v spoločnosti?

V každom súbore nástrojov sú zdôraznené kľúčové kapitoly, ktoré nájdete v príručke. Chceli by sme však uviesť, že všetky kapitoly, témy a informácie sú vzájomne prepojené a je nevyhnutné ich vnímať komplexne pri každej tvorbe „celkového systému“ v ktorejkoľvek krajine.

Skúsenosť nás naučila: neexistuje „hotový recept“. Keby to len bolo pravda …

Každá krajina musí preskúmať a navrhnúť vlastný „najlepší systém“ s prihliadnutím na históriu, kultúru a súčasnú situáciu.

Veríme, že táto príručka, súbor nástrojov a informácie v nej uvedené, budú pre Vás nápomocnými.
Online verziu nájdete  tu.

Odporúčané postupy včasnej intervencie Príručka pre odborníkov
Odporúčané postupy včasnej intervencie Príručka pre odborníkov

Túto online verziu nie je možné stiahnuť.

V prípade otázok alebo objednávky tlačených kópií nás prosím kontaktujte na adrese:

guidebook@eurlyaid.eu