Инструментариумът е избран да бъде използван, тъй като е пряко свързан с проект ECI Agora.

В основата на инструментариума е темата „Препоръчителни практики в сферата на ранната детска интервенция – ръководство за специалисти“, като документът е преведен от португалски език: „Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância – Um Guia para Profissionais“.

Ръководството е изготвено от колеги в Португалия след приемането, развитието и работата им по национална система за РДИ в Португалия през последните 30 години.

Свършенoто от тях е съвкупност от научни доказателства, събрани през последните 30-40 години от колеги-специалисти от различни националности, мнения на родители и експерти от всички области, свързани с РДИ, на международни организации като ООН и УНИЦЕФ, както и на национални правителства, имплементирани на практика.

Ръководството дава информация за неврологичните основи: здравословното и оптимално развитие на нервната система на всички деца, със или без специални потребности, е от решаващо и съществено значение за постигане на най-добри резултати. В наши дни, имаме възможност да получим достъп до информация по начин, който е разбираем за всички страни, участващи в процеса на подкрепа, обучение и развитие на децата.

Ръководството и инструментите, които включва, дават информация и за всички важни и взаимосвързани теми за развитието на детето, специалистите и обществото като цяло: каква система трябва да имаме или от каква система имаме нужда и как да я организираме така, че децата и семействата наистина да могат да усетят ползите от нея по всеобхватен начин, допринасящ за развитието на включващо общество?

Поради тази причина, във всеки един раздел на ръководството сме наблегнали на основните глави, на които да бъде обърнато внимание. И все пак, бихме искали да отбележим, че всички глави, теми и информация, които сме включили, са свързани и е от съществена важност да се използват в рамките на развитието на „цялостна система“ за РДИ в отделните държави.

Опитът ни показва и ни е научил, че няма „готова рецепта“.

Всяка държава трябва да изгради своя собствена „най-добра система“, вземайки под внимание историята и културата си, както и конкретната ситуация, в която се намира.

Надяваме се, че ръководството, както и заложените в него инструменти и информация ще Ви помогнат значително.

Можете да откриете он-лайн версията на ръководството   тук

Обръщаме внимание, че тя не може да бъде свалена.

Ако имате въпроси или искате да получите копия на ръководството на хартиен носител, моля, свържете се с нас на  guidebook@eurlyaid.eu